องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
apps โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

group ฝ่ายบริหาร
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 081-976-6944
นายเสร็จ หลอมนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 093-559-0873
นายสมชาย คงทันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 061-1654933
นายสุคนธ์ ปลอดประโคน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 080-4771578
group ฝ่ายสภา
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมดึก นวนประโคน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นางโพย ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นางยุพิน แบ็คเชลล์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นางบุหงา แป้นประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายยุทธศาสตร์ คงดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายอัศวเดช นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายคมกริช บุญมาก
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายธนาวุฒิ มีประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายสุแมน งานประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 085-4792250
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 090-2360995
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4792238
นายวิมล แสนสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-9540969
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 090-2360995
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-9144656
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 093-9144656
group สำนักปลัด
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงาน
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงาน
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงาน
group กองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสาริศา ชอบธรรม
นักวิชาการพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงาน
group กองช่าง
นายวิมล แสนสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปรีชา อินพิทักษ์
นายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายประสงค์ คงทันดี
คนงาน
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวหนึ่งธิดา พระทอง
คนงาน
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาววิสาข์ ผลเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกมลวรรณ คงดี
นักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
โทร : โทร.-
folder ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview379
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview361