info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
apps โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

group ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายเกษมศักดิ์ ซิวประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายเกษมศักดิ์ ซิวประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงานทั่วไป
นางสาวสาริศา ชอบธรรม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสาริศา ชอบธรรม
นักวิชาการพัสดุ
group กองช่าง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนณรงค์ ชมเชยทรัพย์ศิริ
นายช่างโยธา
นายธนณรงค์ ชมเชยทรัพย์ศิริ
นายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายประสงค์ คงทันดี
คนงานทั่วไป
นายประสงค์ คงทันดี
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
group กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกมลวรรณ คงดี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลวรรณ คงดี
นักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
นางแก้วขวัญใจ กริดรัมย์
นักวิชาการเกษตร
นางแก้วขวัญใจ กริดรัมย์
นักวิชาการเกษตร
folder ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
insert_drive_file ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216

แนะนำผู้บริหาร
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน