องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
apps โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง

group ฝ่ายบริหาร
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายเสร็จ หลอมนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายเทพพร จินดารัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมพร พงษ์พิมพ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
group ฝ่ายสภา
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมดึก นวนประโคน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นางโพย ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นางยุพิน แบ็คเชลล์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นางบุหงา แป้นประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายยุทธศาสตร์ คงดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายอัศวเดช นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายคมกริช บุญมาก
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายธนาวุฒิ มีประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายสุแมน งานประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสาริศา ชอบธรรม
นักวิชาการพัสดุ
นางกนกนุช กิจคณะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายประยุทธ ไชยโย
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายประสงค์ คงทันดี
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวหนึ่งธิดา พระทอง
คนงานทั่วไป
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาววิสาข์ ผลเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น
group กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกมลวรรณ คงดี
นักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
นางแก้วขวัญใจ กริดรัมย์
นักวิชาการเกษตร
folder ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275
insert_drive_file ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview285
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283