info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 28
เมื่อวาน 244
เดือนนี้ 3,046
เดือนที่แล้ว 6,268
ทั้งหมด 45,212

apps โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

group ฝ่ายบริหาร
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายเสร็จ หลอมนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายเสร็จ หลอมนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมชาย คงทันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมชาย คงทันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสุพิศ ลีประโคน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสุพิศ ลีประโคน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
group ฝ่ายสภา
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นางทรัพย์ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นางทรัพย์ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายเสริม นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายเสริม นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายสุพรรณ ไกรศร
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายสุพรรณ ไกรศร
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายวิทยา กล้างาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายวิทยา กล้างาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายเจริญ โกรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นายเจริญ โกรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นายปลิ จูงาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายปลิ จูงาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายทวน เจริญรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายทวน เจริญรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายสนิท อาญาเมือง
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายสนิท อาญาเมือง
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายสุภาพ แยบดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุภาพ แยบดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุรสิทธิ์ นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุรสิทธิ์ นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายน้อย จอมประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายน้อย จอมประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายสมพร พงษ์พิมพ์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายสมพร พงษ์พิมพ์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายนูญ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายนูญ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุคนธ์ ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุคนธ์ ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุมัด กาศรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายสุมัด กาศรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายถนอม ถือประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
นายถนอม ถือประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนันทา แจ่มใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพิมลรัตน์ แจ่มใส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายเกษมศักดิ์ ซิวประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายเกษมศักดิ์ ซิวประโคน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐวดี แยบดี
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นางสาวธณวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธณวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนณรงค์ ชมเชยทรัพย์ศิริ
นายช่างโยธา
นายธนณรงค์ ชมเชยทรัพย์ศิริ
นายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุภาพร นิราศโศก
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร นิราศโศก
นักวิชาการสาธารณสุข
นายประสงค์ คงทันดี
คนงานทั่วไป
นายประสงค์ คงทันดี
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
group กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐพงศ์ คำนาแซง
นักพัฒนาชุมชน
นายณัฐพงศ์ คำนาแซง
นักพัฒนาชุมชน
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
นายเอกรินทร์ กายแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายเอกรินทร์ กายแก้ว
นักวิชาการเกษตร
folder ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.สำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

แนะนำผู้บริหาร
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน