องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวหนึ่งธิดา พระทอง
คนงาน
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี
นางสาววิสาข์ ผลเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์สำโรง
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัดลิ้น