info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวปัญญา จอมประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางสาวราวัลย์ หมั่นประโคน
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางนันทกาญจน์ คุณวงศ์
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวยุรี สิริวาส
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวญาดา วอนรัมย์
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวนกนิต เข็มประโคน
ครู
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวเกษร สาดประโคน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวประนอม คุ้มวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางวิมุตติยา ครุฑรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวนีย์ ทวันเวท
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาววีรภัทรา คงทันดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน