info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
group ฝ่ายสภา
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นางทรัพย์ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นางทรัพย์ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายเสริม นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายเสริม นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นายสุพรรณ ไกรศร
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายสุพรรณ ไกรศร
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายวิทยา กล้างาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายวิทยา กล้างาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นายเจริญ โกรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นายเจริญ โกรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นายปลิ จูงาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายปลิ จูงาม
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายทวน เจริญรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายทวน เจริญรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายสนิท อาญาเมือง
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายสนิท อาญาเมือง
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายสุภาพ แยบดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุภาพ แยบดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุรสิทธิ์ นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายสุรสิทธิ์ นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายน้อย จอมประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายน้อย จอมประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายสมพร พงษ์พิมพ์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายสมพร พงษ์พิมพ์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายนูญ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายนูญ นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุคนธ์ ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุคนธ์ ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายสุมัด กาศรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายสุมัด กาศรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายถนอม ถือประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
นายถนอม ถือประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน