info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 86
เมื่อวาน 302
เดือนนี้ 3,104
เดือนที่แล้ว 6,326
ทั้งหมด 45,270

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวกนกอร โสภณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนวรรณ ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวธษา ชินรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน