messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 085-4792250
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 090-2360995
นางวาสนา มีโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4792238
นายวิมล แสนสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-9540969
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 090-2360995
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-9144656
นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 093-9144656