info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ขาวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo อบต.สำโรง ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน