องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group สำนักปลัด
นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงาน
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงาน
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงาน