info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
group สำนักปลัด
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน