องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group สำนักปลัด
จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางกุลนิษฐ์ แสนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี หวังชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุเทพ แสงรัมย์
เจ้าหนักงานธุรการ
นายอภิรัฐ พลท่ากลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันเพ็ญ หมั่นประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสมถวิล คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ชายเชิด
คนงานทั่วไป
นางสาวอรนิด เนาวสุข
คนงานทั่วไป
นายสนั่น บัวทอง
ภารโรง
นายพิเชษฐ์ เพชรประโคน
คนงานทั่วไป