องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สถิติ sitemap
วันนี้ 91
เดือนนี้2,540
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)22,771
ทั้งหมด 205,984

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สแกน QR Code (ด้านล่างนี้⬇️)


camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่5 หมู่6 ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่9 หมู่11 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะเปียก และลดการใ้โฟม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่3, หมู่4, หมู่5 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่6, หมู่7, หมู่8 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 081-976-6944
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 081-976-6944
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ