info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ขาวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
photo อบต.สำโรง ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview261

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตะโกรี - บ้านบุข่า ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรั poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะโกรี หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง - บ้านบุข่า ตำบลสะแกซำ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารขุดลอกหนองระหาร หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกัดลิ้น หมู่ที่ 5 - บ้านโสน หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview276

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

แนะนำผู้บริหาร
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน