info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 ภาพ) [30 กันยายน 2564]
จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทำอุปกรณ์ทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ภาพ) [22 กันยายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทำหมูกระจก การทำน้ำยาล้างจาน การทำผัดกุ้งจ่อม” ประจำปีงบประมาณ 2564 (11 ภาพ) [17 กันยายน 2564]
องค์การบริหาส่วนตำบลสำโรง ออกฉีดพ่นป้องกันกำจัดยุงพาหะนำโรค หมู่ 9 กรณีมีการเกิดโรคไข้เลือดออกคนในชุมชน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (6 ภาพ) [8 กันยายน 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 ภาพ) [21 กรกฎาคม 2564]
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด "สำโรงเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 (12 ภาพ) [26 เมษายน 2564]
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (7 ภาพ) [26 เมษายน 2564]
ประชุมแนวทางขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (12 ภาพ) [19 กุมภาพันธ์ 2564]
การประชุมสภาฯ อบต.สำโรง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (4 ภาพ)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (7 ภาพ)
1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน