info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
folder ติดตามและประเมินผลแผน
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
description ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
description หนังสือเสนอผลต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
description หนังสือส่งรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
photo หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
photo หนังสือครุฑเชิญประชุมพัฒนา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
description รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
photo รายงานการประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
photo บันทึกประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
description ความเห็นของคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน