info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
folder แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำ ปีประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน