info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
folder รายงานงบการเงิน
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่3 ปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่1 ปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน