ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง