ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องบันทึกเสียง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง