ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง