ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่ 7 หมู่ 8 ประจำปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง