ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.3 ม.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง