ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อการสาธิตประกอบการฝึกอบรมโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่ 3 หมู่ 4 ปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง