ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง