ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง