ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง