ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง