ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบที่ 2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง