ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม รถยนต์ เลขทะเบียน บต 6230 บร และรถยนต์ เลขทะเบียน บธ 3827 บร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง