ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง