ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง