ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง