ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง