ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง