ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้กักกันตัว (อาหารเช้า กลางวัน เย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง