info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
public สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
๑. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป รวมทั้งอพยพไปทำงานต่างจังหวัด ๒. หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงสี (ขนาดเล็ก) ๑๗ แห่ง - ค้าขาย ๘๙ แห่ง เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและท้องถิ่น) ๑. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ๒. ข้อมูลด้านเกษตรกรรม ๓. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ๔. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน