info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
public สภาพสังคม
ข้อมูลทั่วไป
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง •หมู่บ้านสำโรงเดิมขึ้นกับตำบลบ้านไทรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๓ ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลแสลงโทน ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่ ตำบลสำโรงได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบลสำโรงและได้ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม๒๕๓๙องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง วันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ •ตำบลสำโรง เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๕กิโลเมตร ๒. เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๔.๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๕,๗๑๑ ไร่ ๓. ภูมิประเทศและอาณาเขต •ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๕๐-๑๘๐ เมตร มีคลองน้ำห้วยระกา และชลประทานเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตร •อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหลักเขตและตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๕ บ้านกัดลิ้น หมู่ที่ ๖ บ้านโสน หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๙ บ้านพนาวัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทวัญ ประชากร ตำบลสำโรง มีประชากรทั้งหมด ๘,๕๖๔ คน แยกเป็นชาย ๔,๓๘๓คน หญิง ๔,๑๘๑คน จำนวนครัวเรือน ๒,๐๙๖ครัวเรือน
ประชากร

ข้อมูลทั่วไป
๑. การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ๔ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๕ แห่ง - โรงเรียนวัดสำโรง - โรงเรียนบ้านตะโกรี - โรงเรียนบ้านเสม็ด - โรงเรียนพุทธบารมี - โรงเรียนบ้านประดู่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน ๑๐ แห่ง - ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ๑ แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑ แห่ง ๒.สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ ๖ แห่ง ๓. การสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ๑ แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ % ๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑ แห่ง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน