info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
อบต.สำโรง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับ อบต.สำโรง ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.สำโรง ผ่านการประเมิน ITA โดยท่านสามารถเข้าระบบ ITAS เพื่อร่วมการประเมินฯดังกล่าว ได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้ เมื่อเข้าระบบแล้ว ท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อทำแบบสำรวจด้วยตนเองได้
(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน