info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
folder ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อระบายน้ำ - การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ - การพัฒนาผังเมือง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาภูมิภาค 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น - การพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ - การพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ - การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการ - การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองน่าอยู่ - การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม - การส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปรัชญา - เศรษฐกิจพอเพียง - การปรับปรุงผลผลิตและวิธีการเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน