messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
check_circle กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่ อปท. (พ.ศ. 2542) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2