info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบปรมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร Risk Management Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน